News Ticker

ข้อเสนอ DAB+ ในสวีเด็นถูกตีกลับจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ข้อเสนอ DAB+ ในสวีเด็นถูกตีกลับจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ข่าวเมื่อปี 2014

สถานการณ์ล่าสุดของวิทยุดิจิตอล (Digital Audio Broadcasting- DAB) กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้เนื่องจากประเด็นการนำเสนอที่ไม่ได้รับการตอลรับเท่าที่ควร

โดยในแผนการดำเนินงานนั้นจะระบุถึงการเปิดตัว การให้ออกใบอนุญาตสำหรับการดำเนินการวิทยุดิจิตอลเชิงพาณิชย์ การยุติระบบวิทยุ FM แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนัก

สำหรับรายละเอียดนั้นระบุว่าการเปลี่ยนผ่านจากระบบ FM เป็น DAB+ นั้นจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2016 – 2024 และการออกอากาศวิทยุในระบบ FM นั้นจะมีการยุติตั้งปี 2022 เป็นไปหากเป็นไปตามเงื่อนไข 4 ประการ
– การออกอากาศในระบบดิจิตอลนั้นจะต้องครอบคลุมพื้นที่เช่นเดียวกับระบบ FM
– ระบบการออกอากาศเปิดทางเลือกให้กับผู้ฟังมากขึ้น
– 50% ของผู้ฟังวิทยุเริ่มหันไปฟังผ่านระบบ DAB+
– ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและการลงทุนในการจะเปลี่ยนเครื่องรับวิทยุในรถยนต์เพื่อให้ฟังวิทยุดิจิตอลได้

สื่อต่างประเทศต่างก็ได้รายงานกันก่อนหน้านี้แล้วว่าประเทศสวีเดนพุ่งเป้าที่จะเปลี่ยนเป็นวิทยุดิจิตอลอย่างเต็มที่ แต่ในส่วนของรัฐบาลเองนั้นยังไม่ได้มีการเริ่มขยับในเรื่องนี้แต่อย่างใดหลังจากมีการเปลี่ยนรัฐบาล ซึ่งหากรัฐบาลใหม่สนใจก็อาจจะต้องมีอีกหลายขึ้นตอนตั้งแต่การพิจารณาความเป็นไปได้ มาตรฐานที่จะใช้ และ DAB+ จะเป็นระบบที่เหมาะสมหรือไม่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*