News Ticker

เตรียมนับหนึ่งแผนเปลี่ยนผ่านวิทยุอนาลอกสู่วิทยุดิจิตอล

เตรียมนับหนึ่งแผนเปลี่ยนผ่านวิทยุอนาลอกสู่วิทยุดิจิตอล

ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 5.6 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลระบุไว้ว่า ต้องมีแผนการเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอลภายใน 2 ปี มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลภายใน 3 ปี เริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลภายใน 4 ปีและมีจำนวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใน 5 ปี

ล่าสุดในวงสนทนาของการประชุมเพื่อปรึกษานโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน กสทช. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการพูดถึงแผนการก้าวไปสู่ วิทยุดิจิตอล หรือ Digital Radio

โดย นางสาว สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกล่าวว่า สำนักงาน กสทช. กำลังเริ่มเดินเครื่องโดยการผลักดันเรื่อง วิทยุดิจิตอลให้กรรมการ กสทช. พิจารณาในต้นปี 2559 นี้ จึงต้องเริ่มมีการนับหนึ่งจากการเปลี่ยนผ่านวิทยุระบบอนาลอกสู่ระบบวิทยุดิจิตอล และต้องเริ่มหารือว่าจะมีความแตกต่างจากการเปลี่ยนผ่านทีวีจากระบบอนาลอกเป็นทีวีดิจิตอลหรือไม่อย่างไร

ด้าน นางสาว อรศรี ศรีระษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล อธิบายว่า การเปลี่ยนผ่านจากวิทยุอนาลอกเป็นวิทยุดิจิตอลนั้นไม่สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกันกับทีวีดิจิตอลในลักษณะที่ว่าปิดบริการอนาลอกแล้วเปิดบริการดิจิตอลได้อย่างทันที จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการออกอากาศคู่ขนานระหว่างระบบ AM , FM และ วิทยุดิจิตอล โดยมีเนื้อหาในลักษณะเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงนี้จะใช้ระยะเวลานานกว่าการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลเนื่องจากเครื่องรับมีราคาแพง และหากมีการเดินทางไปในพื้นที่ที่ยังไม่มีสัญญาณวิทยุดิจิตอล ก็จะต้องมีการเปลี่ยนกลับมารับสัญญาณอนาลอกแบบ AM และ FM โดยอัตโนมัติได้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*